KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METİNLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışan adaylarına ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır. Veri Sorumlusunun Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta Brokerliği” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 21913-5 Mersis Numarası : 0612 0696 6240 0013 Adres : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul Tanımlar Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni Mar Sigorta Brokerliği, çalışan adayı verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz; • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile, • Adayların Mar Sigorta Brokerliği’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile, • Mar Sigorta Brokerliği’nin çalıştığı işe alım şirketleri, danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları (İşkur) aracılığıyla, • Mar Sigorta Brokerliği adına işletilen sosyal medya kanalları ile, • Mar Sigorta Brokerliği ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile, • Mar Sigorta Brokerliği adına görüşme ve işlem yapan personele, personel adayının beyanı ile, • Referans kişiler aracılığı ile, • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Mar Sigorta Brokerliği tarafından yapılan araştırmalar ile, • Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile toplanmaktadır. Kişisel Verileriniz Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir: Kimlik Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası İletişim Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi Özlük İş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri Fiziksel Mekân Güvenliği İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları Mesleki Deneyim Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler Diğer Bilgiler İmza bilgileri, referans verilen kişilere ait isim ve iletişim bilgileri, önceki işyerlerindeki ücret bilgileri Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Çalışan adayı tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Mar Sigorta Brokerliği sorumluluğunda değildir. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir. Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, binaya / tesislere giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.) Personel adayının aranan pozisyona uygun olup olmadığının kararının verilmesi, Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması, İş akdini oluşturmak için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.) Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personel adayında aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi ve muayene) Ücret yönetiminin yapılması Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi Kişisel Verilerin Aktarılması Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlarına aktarılabilmektedir: MAR Grup şirketlerine, Mar Sigorta Brokerliği tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına, Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara, Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara, Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına, ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara, Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara, Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, iş akdiniz yapıldığı taktirde, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. İş akdinin başlamaması durumunda, benzer pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kişisel verileriniz 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta Brokerliği tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta Brokerliği tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışanlarına ve stajyerlerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır. Veri Sorumlusunun Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta Brokerliği” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 21913-5 Mersis Numarası : 0612 0696 6240 0013 Adres : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul Tanımlar Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni Mar Sigorta Brokerliği, çalışan verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz; • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ile, • Çalışanların Mar Sigorta Brokerliği’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile, • Mar Sigorta Brokerliği tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile, • Bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile, • Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile, • Mar Sigorta Brokerliği’nin çalıştığı işe alım şirketleri, sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla, • Mar Sigorta Brokerliği ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile, • İstihdam sağlayan kamu kuruluşları aracılığı ile (İşkur), • Personel tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Mar Sigorta Brokerliği tarafından yapılan araştırmalar ile, Kişisel Verileriniz Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir: Kimlik Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası İletişim Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi Özlük Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, bireysel emeklilik bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, bordro bilgileri, işe devam bilgileri, performans değerlendirme raporları, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri, diplomalar Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri Fiziksel Mekân Güvenliği İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları İşlem güvenliği İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, ip adresleri, giriş çıkış logları Finans Banka hesap bilgileri Mesleki Deneyim Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı Diğer Bilgiler İmza ve paraf bilgileri Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanların da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri PERSONEL Bölümüne iletmeleri beklenmektedir. Mar Sigorta Brokerliği, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir. · Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması · Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.) · Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması · Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi · Çalışanlar için yan hak ve menfaatlerin temini (araç tahsis, telefon, personel ulaşımı, yemek kartı, bireysel emeklilik, sağlık sigortası vs) · Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi · Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi · Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü · Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.) · Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi · Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları) · Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi (seyahat planlaması, uçak, araba, otel rezervasyonları vb.) · Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri vb.) · İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi · İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi · İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personelde aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi, muayene ve sağlık hizmetlerinin sunulması) · Kurum içi etkinlik ve organizasyon faaliyetleri · Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi · Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi · Varlıkların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.) · Ücret yönetiminin yapılması · Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi Kişisel Verilerin Aktarılması Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlara aktarılabilmektedir: MAR Grup şirketlerine, Mar Sigorta Brokerliği tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına, Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara, Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara, Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına, Eğitim hizmeti veren kurumlara, ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara, Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası yapan kuruluşlara, Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara, Bankalara, Seyahat acenteleri, havayolu ve kiralama şirketlerine, Otellere, Telefon operatörlerine, Kargo firmalarına, Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.), Referans talep eden kuruluşlara Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta Brokerliği tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta Brokerliği tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, müşterilerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır. Veri Sorumlusunun Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta Brokerliği” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 21913-5 Mersis Numarası : 0612 0696 6240 0013 Adres : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul Tanımlar Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni Mar Sigorta Brokerliği, kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak hizmetin başlamasından önce veya hizmetin devam ettiği sürede toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, ticari faaliyetlerin başlaması ve sürdürülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz; • Sözleşmeler ve ekleri • İnternet sitemiz • Mobil uygulamalarımız • Sosyal Medya mecralarımız • Temsilcilerimiz • Mar Sigorta Brokerliği tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile, • İş ilişkisi içinde olduğumuz / faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar ile • İşyerimizi aramanız halinde telefon ile • İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde kameralar ile • Anlaşmalı kuruluşlar ile vb. diğer kanallar aracılığı ile toplanmaktadır. Kişisel Verileriniz Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir: Kimlik Ad, Soyadı, Anne-Baba adı, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Ehliyet Bilgileri, TC kimlik Numarası İletişim Sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, posta kodu Müşteri İşlem Fatura, poliçe, teklif bilgileri, müşteri talep ve şikayetleri Fiziksel Mekân Güvenliği İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları İşlem güvenliği İp adresleri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama logları, bağlantı lokasyon bilgileri, çerezler vb. Finans Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, vergi levhası, vergi dairesi, vergi numarası, fatura bilgileri, bordro bilgileri, kredi ve risk bilgileri, mal varlığı bilgileri Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları Hukuki İşlem Bilgisi Sözleşmeler ticari elektronik ileti izni, imza sirküleri, vekaletname Mesleki Deneyim Çalıştığı şirket, unvan, meslek, deneyim Diğer Bilgiler Araç plaka bilgisi, araç ruhsat bilgileri, kaza raporu, aile bildirimi, poliçe bilgileri, konut bilgileri, referans kişi bilgileri Özel Nitelikli Kişisel Veriler Kimlik üzerinde yer alması halinde din bilgisi, kan grubu bilgisi, engel durum bilgisi, sigara alkol kullanımı, sağlık geçmişi verileri (kronik hastalık, hamilelik, epikriz raporu, doğum raporu vb.), doktor muayene formu, reçete, tetkik test ve sonuçları, boy, kilo Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Müşterilerimizin de bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri güncellemeleri beklenmektedir. Mar Sigorta, müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir. Sigortacılık hizmetleri Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Talep ve şikayetlerin yönetimi Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Müşterilerimize çeşitli avantajların sağlanıp sunulması Reklam, tanıtım, bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyetleri Promosyon, kampanya bildirimi Üyelik işlemleri ve sadakat programı faaliyetleri Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp vs. süreçlerinin yürütülmesi Kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi Satın aldığınız hizmetler ve bu hizmetlere ait hizmetler ile ilgili analiz Müşteri hizmetleri faaliyetleri Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sigortacılık mevzuatı, vergi mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ve ticaret ile ilgili mevzuat vb.) Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Mahkemeler vb.) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması Kişisel Verilerin Aktarılması Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlara aktarılabilmektedir: Mar Sigorta Brokerliği hissedarlarının ortak olduğu diğer şirketlere, Mar Grup şirketlerine, Doğrudan ve dolaylı iş ortaklarına, Sigorta şirketlerine, Mar Grup Şirketlerinin iş ilişkisi içinde olduğu araç üreticilerine, Mar Grup Şirketleri tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına, Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmet Sağlayıcı kuruluşlara, Bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına, Bankalara, Kredi Kuruluşlarına Sigorta Şirketleri ve aracılarına Poliçe ve sözleşme taraflarına Ekspertiz şirketlerine Hastane, eczane ve doktor muayenehanelerine Kargo firmalarına Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gibi kurum ve kuruluşlara Resmî kurumlara (Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler vb.), Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Ticari ilişki sona erdikten sonra ilgili kanunlara istinaden (Türk Ticaret Kanunu vb.) 10 yıl boyunca verileriniz saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta Brokerliği tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7’ye göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızdan anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta Brokerliği tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

GENEL Bu form, kişisel veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak talepleri uygun şekilde ele alarak değerlendirebilmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. KVKK’nın 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.margrup.com. adresinde yer alan MAR GRUP Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikasını inceleyebilirsiniz. YÖNTEM Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca taleplerini; veri sorumlusu sıfatı taşıyan MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ’ne, işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki yöntemler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirler. Bu formun imzalı bir kopyasını; “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul” adresine şahsen başvurarak, “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul” adresine noter tebligatı ile, “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla, info@margrup.com eposta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile margrupsigorta@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER Talebinizle ilgili olarak, gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Adres Telefon Numarası Eposta Adresi MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyiniz. ☐Müşteri Firma ve Pozisyon: ☐Çalışan İlgili Birim: ☐Çalışan Adayı Başvuru Tarihi: ☐Eski Çalışan Çalışma Tarihleri: ☐Tedarikçi Yetkilisi/ Tedarikçi Çalışanı Firma ve Pozisyon: ☐Ziyaretçi / Müşteri Ziyaret Tarihi: ☐Stajyer ☐Diğer KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11.ve 13.maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıdaki tabloda yer alan ilgili alanları doldurunuz. TALEBİNİZ SEÇİMİNİZ AÇIKLAMA 1. Kişisel verilerimin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. ☐ 2. MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenen kişisel verilerim ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgi talep ediyorum. ☐ 3. Kişisel verilerimin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından hangi amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. ☐ 4. Kişisel verilerimin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından aktarıldığı “Yurtiçi” ve “Yurtdışı”ndaki üçüncü kişileri bilmek istiyorum. ☐ 5. Kişisel Verilerimin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltme yapılmasını istiyorum. ☐ 6. MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin üçüncü taraflar nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. ☐ 7. Kişisel verilerimin, MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için silinmesini / imha edilmesini istiyorum. ☐ 8. Kişisel verilerimin, MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için aktarıldığı üçüncü taraflar nezdinde de silinmesini / imha edilmesini istiyorum. ☐ 9. MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. ☐ 10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum. ☐ Veri sahibi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noter tarafından onaylanmış vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Bu talebinizin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ’ne ulaştığı andan itibaren 7 (yedi) gün içinde, MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçilecek, ihtiyaç durumunda sizden bilgi ve belgeler talep edilecektir. Tarafımıza gönderdiğiniz formun ve/veya talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK ‘nın 13.maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre askıya alınacaktır. Bu formda belirttiğiniz ve/veya talebinize ilişkin olarak ayrıca tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, talebinizin sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılacaktır. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI Talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Talebinize ilişkin değerlendirme sonucumuz, aşağıda belirtilen yöntemler arasından seçtiğiniz kanal vasıtası ile tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesini istediğiniz kanalı lütfen belirtiniz. Talebime ilişkin sonucun eposta adresime gönderilmesini istiyorum ☐ Talebime ilişkin sonucun posta ile gönderilmesini istiyorum ☐ Talebime ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum ☐ Talebiniz, MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından ücretsiz araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu sürecin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI Bu talebi kişisel veri sahibi veya veri sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla yapmaya yetkili olduğumu, bu formda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. Başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin Adı Soyadı Başvuru Tarihi İmza