KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METİNLERİ

KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Oto Ticaret A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışan adaylarına ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Oto Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Oto” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Oto Ticaret A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 289999

Mersis Numarası                 : 0612 0029 6540 0016

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

MAR OTO, çalışan adayı verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,

       Adayların MAR OTO’ya elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,

       MAR OTO’nun çalıştığı işe alım şirketleri, danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları (İşkur) aracılığıyla,

       MAR OTO adına işletilen sosyal medya kanalları ile,

       MAR OTO ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,

       MAR OTO adına görüşme ve işlem yapan personele, personel adayının beyanı ile,

       Referans kişiler aracılığı ile,

       Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla MAR OTO tarafından yapılan araştırmalar ile,

       Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi

Özlük

İş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Diğer Bilgiler

İmza bilgileri, referans verilen kişilere ait isim ve iletişim bilgileri, önceki işyerlerindeki ücret bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Çalışan  adayı tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği MAR OTO sorumluluğunda değildir. 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, binaya / tesislere giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
 • Personel adayının aranan pozisyona uygun olup olmadığının kararının verilmesi,
 • Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması,
 • İş akdini oluşturmak için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personel adayında aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi ve muayene)
 • Ücret yönetiminin yapılması
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlarına aktarılabilmektedir:

 

 • MAR Grup şirketlerine,
 • MAR OTO tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.)

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, iş akdiniz yapıldığı taktirde, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.

İş akdinin başlamaması durumunda, benzer pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kişisel verileriniz 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır.

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz MAR OTO tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Oto tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Oto Ticaret A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışanlarına ve stajyerlerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Oto Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Oto” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Oto Ticaret A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 289999

Mersis Numarası                 : 0612 0029 6540 0016

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

MAR OTO, çalışan verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ile,

       Çalışanların MAR OTO’ya elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,

       MAR OTO tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile, 

       Bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,

       Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile,

       MAR OTO’nun çalıştığı işe alım şirketleri, sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,

       MAR OTO ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,

       İstihdam sağlayan kamu kuruluşları aracılığı ile (İşkur),

       Personel tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla MAR OTO tarafından yapılan araştırmalar ile,

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi

Özlük

Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, bireysel emeklilik bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, bordro bilgileri, işe devam bilgileri, performans değerlendirme raporları, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri, diplomalar

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, ip adresleri, giriş çıkış logları

Finans

Banka hesap bilgileri

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı

Diğer Bilgiler

İmza ve paraf bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanların da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri PERSONEL Bölümüne iletmeleri beklenmektedir. MAR OTO, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

·         Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)

·         Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması

·         Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         Çalışanlar için yan hak ve menfaatlerin temini (araç tahsis, telefon, personel ulaşımı, yemek kartı, bireysel emeklilik, sağlık sigortası vs)

·         Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü

·         Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)

·         Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

·         Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi (seyahat planlaması, uçak, araba, otel rezervasyonları vb.)

·         Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri vb.)

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi

·         İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personelde aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi, muayene ve sağlık hizmetlerinin sunulması)

·         Kurum içi etkinlik ve organizasyon faaliyetleri

·         Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Varlıkların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.)

·         Ücret yönetiminin yapılması

·         Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • MAR Grup şirketlerine,
 • MAR OTO tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Eğitim hizmeti veren kurumlara,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası yapan kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Bankalara,
 • Seyahat acenteleri, havayolu ve kiralama şirketlerine,
 • Otellere,
 • Telefon operatörlerine,
 • Kargo firmalarına,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.),
 • Referans talep eden kuruluşlara.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz MAR OTO tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Oto tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Oto Ticaret A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, müşterilerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Oto Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Oto” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Oto Ticaret A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 289999

Mersis Numarası                 : 0612 0029 6540 0016

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Oto, kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak hizmetin başlamasından önce veya hizmetin devam ettiği sürede toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, ticari faaliyetlerin başlaması ve sürdürülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz;

 

       Sözleşmeler ve ekleri 

       İnternet sitemiz

       Mobil uygulamalarımız

       Sosyal Medya mecralarımız

       Temsilcilerimiz

       Mar Oto tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile

       İş ilişkisi içinde olduğumuz / faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar ile

       İşyerimizi aramanız halinde telefon ile

       İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde kameralar ile

       Anlaşmalı kuruluşlar ile vb. diğer kanallar aracılığı ile toplanmaktadır. 

 

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Ad, Soyadı, Anne-Baba adı, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Ehliyet Bilgileri, TC kimlik Numarası

İletişim

Sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, posta kodu

Müşteri İşlem

Fatura, sipariş bilgileri, teklif bilgileri, müşteri sözleşmelerindeki bilgiler, müşteri talep ve şikayetleri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İp adresleri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama logları, bağlantı lokasyon bilgileri, çerezler vb.

Finans

Banka hesap bilgileri, vergi levhası, vergi dairesi, vergi numarası, fatura bilgileri, bordro bilgileri, kredi ve risk bilgileri, mal varlığı bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Hukuki İşlem Bilgisi

Müşteri sözleşmeleri, ticari elektronik ileti izni, imza sirküleri

Sağlık

Kimlik üzerinde yer alması halinde kan grubu bilgisi, engel durum bilgisi

Din

Kimlik üzerinde yer alması halinde din bilgisi

Diğer Bilgiler

Araç plaka bilgisi, araç ruhsat bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Müşterilerimizin de bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri güncellemeleri beklenmektedir.   Mar Oto, müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

 • Araç satışı, servis hizmetleri
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Müşterilerimize çeşitli avantajların sağlanıp sunulması
 • Kredi işlemlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Reklam, tanıtım, bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyetleri
 • Promosyon, kampanya bildirimi
 • Üyelik işlemleri ve sadakat programı faaliyetleri
 • Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları
 • Araç test sürüşleri gibi etkinlik organizasyonu ve takibi
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Satın aldığınız araçlar ve bu araçlara ait hizmetler ile ilgili analiz
 • Müşteri hizmetleri faaliyetleri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ve ticaret ile ilgili mevzuat vb.)
 • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Mahkemeler vb.)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 • Ürün ve hizmetlerimiz için başvuru halinde anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı kurumlar tarafından yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin yürütülmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • Mar Oto hissedarlarının ortak olduğu diğer şirketlere
 • Mar Grup şirketlerine
 • Doğrudan ve dolaylı iş ortaklarına
 • Distribütörlere
 • Mar Oto’nun iş ilişkisi içinde olduğu araç üreticilerine
 • Mar Oto tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmet Sağlayıcı kuruluşlara
 • Bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına
 • Bankalara
 • Kredi Kuruluşlarına
 • Sigorta Şirketlerine
 • Kargo firmalarına
 • Resmî kurumlara (Emniyet Müdürlüğü, mahkemeler vb.)

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Ticari ilişki sona erdikten sonra ilgili kanunlara istinaden (Türk Ticaret Kanunu vb.) 10 yıl boyunca verileriniz saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Oto tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7’ye göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızdan anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Oto tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Veri Sahibi Talep Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. GENEL

Bu form, kişisel veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak talepleri uygun şekilde ele alarak değerlendirebilmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla MAR OTO TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

KVKK’nın 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve MAR OTO’nun veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.margrup.com.  adresinde yer alan MAR GRUP Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

 1.   YÖNTEM

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca taleplerini; veri sorumlusu sıfatı taşıyan MAR OTO’ya, işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki yöntemler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirler.

Bu formun imzalı bir kopyasını;

 • Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul” adresine şahsen başvurarak,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul” adresine noter tebligatı ile,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • info@margrup.com eposta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • marototicaret@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Talebinizle ilgili olarak, gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

 

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Adres

 

Telefon Numarası

 

Eposta Adresi

 

 

MAR OTO ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

 

Müşteri  

 

Firma ve Pozisyon:

Çalışan

 

İlgili Birim:

Çalışan Adayı

 

Başvuru Tarihi:

Eski Çalışan

 

Çalışma Tarihleri:

Tedarikçi Yetkilisi/ Tedarikçi Çalışanı

 

Firma ve Pozisyon:

Ziyaretçi / Müşteri

 

Ziyaret Tarihi:

Stajyer

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11.ve 13.maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıdaki tabloda yer alan ilgili alanları doldurunuz.

 

TALEBİNİZ

SEÇİMİNİZ

AÇIKLAMA

1.     Kişisel verilerimin MAR OTO tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

 

 

 

2.     MAR OTO tarafından işlenen kişisel verilerim ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgi talep ediyorum.

 

 

 

 

3.     Kişisel verilerimin MAR OTO tarafından hangi amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

 

 

 

4.     Kişisel verilerimin MAR OTO tarafından aktarıldığı “Yurtiçi” ve “Yurtdışı”ndaki üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 

 

 

5.     Kişisel Verilerimin MAR OTO tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltme yapılmasını istiyorum.

 

 

 

 

6.     MAR OTO tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin üçüncü taraflar nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

 

 

 

7.     Kişisel verilerimin, MAR OTO tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

 

 

 

8.     Kişisel verilerimin, MAR OTO tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için aktarıldığı üçüncü taraflar nezdinde de silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

 

 

9.     MAR OTO tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

10.   Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

 

 

 

 

Veri sahibi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noter tarafından onaylanmış vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.   

 

Bu talebinizin MAR OTO’ya ulaştığı andan itibaren 7 (yedi) gün içinde, MAR OTO tarafından veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçilecek, ihtiyaç durumunda sizden bilgi ve belgeler talep edilecektir.

Tarafımıza gönderdiğiniz formun ve/veya talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK ‘nın 13.maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre askıya alınacaktır.

Bu formda belirttiğiniz ve/veya talebinize ilişkin olarak ayrıca tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, talebinizin sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılacaktır.   

 

 1.       KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI   

Talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Talebinize ilişkin değerlendirme sonucumuz, aşağıda belirtilen yöntemler arasından seçtiğiniz kanal vasıtası ile tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesini istediğiniz kanalı lütfen belirtiniz.

 

Talebime ilişkin sonucun eposta adresime gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucun posta ile gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum

 

Talebiniz, MAR OTO tarafından ücretsiz araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu sürecin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.   

 

 1.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI        

Bu talebi kişisel veri sahibi veya veri sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla yapmaya yetkili olduğumu, bu formda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.  

 

Başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin

Adı Soyadı

 

 

Başvuru Tarihi

 

 

İmza

 

 

 

    

KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışan adaylarına ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Martur” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 434663

Mersis Numarası                 : 0612 0187 7370 0013

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-73 Eyüpsultan İstanbul

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Martur, çalışan adayı verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,
 • Adayların Martur’a elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,
 • Martur’un çalıştığı işe alım şirketleri, danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları (İşkur) aracılığıyla,
 • Martur adına işletilen sosyal medya kanalları ile,
 • Martur ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,
 • Martur adına görüşme ve işlem yapan personele, personel adayının beyanı ile,
 • Referans kişiler aracılığı ile,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Martur tarafından yapılan araştırmalar ile,
 • Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile toplanmaktadır.
 1. Kişisel Verileriniz

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi

Özlük

İş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Diğer Bilgiler

İmza bilgileri, referans verilen kişilere ait isim ve iletişim bilgileri, önceki işyerlerindeki ücret bilgileri

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Çalışan  adayı tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Martur sorumluluğunda değildir. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, binaya / tesislere giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
 • Personel adayının aranan pozisyona uygun olup olmadığının kararının verilmesi,
 • Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması,
 • İş akdini oluşturmak için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personel adayında aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi ve muayene)
 • Ücret yönetiminin yapılması
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlarına aktarılabilmektedir:

 • MAR Grup şirketlerine,
 • Martur tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.)
 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, iş akdiniz yapıldığı taktirde, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.

İş akdinin başlamaması durumunda, benzer pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kişisel verileriniz 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır.

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Martur tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Matur tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışanlarına ve stajyerlerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Martur” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 434663

Mersis Numarası                 : 0612 0187 7370 0013

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-73 Eyüpsultan İstanbul

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Martur, çalışan verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ile,
 • Çalışanların Martur’a elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,
 • Martur tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,
 • Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile,
 • Martur’un çalıştığı işe alım şirketleri, sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,
 • Martur ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,
 • İstihdam sağlayan kamu kuruluşları aracılığı ile (İşkur),
 • Personel tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Martur tarafından yapılan araştırmalar ile,
 1. Kişisel Verileriniz

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi

Özlük

Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, bireysel emeklilik bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, bordro bilgileri, işe devam bilgileri, performans değerlendirme raporları, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri, diplomalar

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, ip adresleri, giriş çıkış logları

Finans

Banka hesap bilgileri

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı

Diğer Bilgiler

İmza ve paraf bilgileri

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanların da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri PERSONEL Bölümüne iletmeleri beklenmektedir. Martur, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
 • Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan hak ve menfaatlerin temini (araç tahsis, telefon, personel ulaşımı, yemek kartı, bireysel emeklilik, sağlık sigortası vs)
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi (seyahat planlaması, uçak, araba, otel rezervasyonları vb.)
 • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri vb.)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personelde aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi, muayene ve sağlık hizmetlerinin sunulması)
 • Kurum içi etkinlik ve organizasyon faaliyetleri
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Varlıkların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.)
 • Ücret yönetiminin yapılması
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • MAR Grup şirketlerine,
 • Martur tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Eğitim hizmeti veren kurumlara,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası yapan kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Bankalara,
 • Seyahat acenteleri, havayolu ve kiralama şirketlerine,
 • Otellere,
 • Telefon operatörlerine,
 • Kargo firmalarına,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.),
 • Referans talep eden kuruluşlara
 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Martur tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Martur tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, müşterilerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Martur” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Martur Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 434663

Mersis Numarası                 : 0612 0187 7370 0013

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-73 Eyüpsultan İstanbul

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Martur, kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak hizmetin başlamasından önce veya hizmetin devam ettiği sürede toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, ticari faaliyetlerin başlaması ve sürdürülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Sözleşmeler ve ekleri
 • İnternet sitemiz
 • Mobil uygulamalarımız
 • Sosyal Medya mecralarımız
 • Temsilcilerimiz
 • Martur tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile,
 • İş ilişkisi içinde olduğumuz / faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar ile
 • İşyerimizi aramanız halinde telefon ile
 • İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde kameralar ile
 • Anlaşmalı kuruluşlar ile vb. diğer kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.
 1. Kişisel Verileriniz

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik

Ad, Soyadı, Anne-Baba adı, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Ehliyet Bilgileri, TC kimlik Numarası

İletişim

Sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, posta kodu

Müşteri İşlem

Fatura, sipariş bilgileri, teklif bilgileri, müşteri sözleşmelerindeki bilgiler, müşteri talep ve şikayetleri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İp adresleri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama logları, bağlantı lokasyon bilgileri, çerezler vb.

Finans

Banka hesap bilgileri, vergi levhası, vergi dairesi, vergi numarası, fatura bilgileri, bordro bilgileri, kredi ve risk bilgileri, mal varlığı bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Hukuki İşlem Bilgisi

Müşteri sözleşmeleri, ticari elektronik ileti izni, imza sirküleri

Sağlık

Kimlik üzerinde yer alması halinde kan grubu bilgisi, engel durum bilgisi

Din

Kimlik üzerinde yer alması halinde din bilgisi

Diğer Bilgiler

Araç plaka bilgisi, araç ruhsat bilgileri

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Müşterilerimizin de bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri güncellemeleri beklenmektedir.   Martur, müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 • Araç satışı, servis hizmetleri
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Müşterilerimize çeşitli avantajların sağlanıp sunulması
 • Kredi işlemlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Reklam, tanıtım, bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyetleri
 • Promosyon, kampanya bildirimi
 • Üyelik işlemleri ve sadakat programı faaliyetleri
 • Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları
 • Araç test sürüşleri gibi etkinlik organizasyonu ve takibi
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Satın aldığınız araçlar ve bu araçlara ait hizmetler ile ilgili analiz
 • Müşteri hizmetleri faaliyetleri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ve ticaret ile ilgili mevzuat vb.)
 • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Mahkemeler vb.)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 • Ürün ve hizmetlerimiz için başvuru halinde anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı kurumlar tarafından yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin yürütülmesi
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Martur hissedarlarının ortak olduğu diğer şirketlere
 • Mar Grup şirketlerine
 • Doğrudan ve dolaylı iş ortaklarına
 • Distribütörlere
 • Martur’un iş ilişkisi içinde olduğu araç üreticilerine
 • Martur tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmet Sağlayıcı kuruluşlara
 • Bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına
 • Bankalara
 • Kredi Kuruluşlarına
 • Sigorta Şirketlerine
 • Kargo firmalarına
 • Resmî kurumlara (Emniyet Müdürlüğü, mahkemeler vb.)
 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Ticari ilişki sona erdikten sonra ilgili kanunlara istinaden (Türk Ticaret Kanunu vb.) 10 yıl boyunca verileriniz saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Martur tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7’ye göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızdan anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Martur tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Veri Sahibi Talep Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. GENEL

Bu form, kişisel veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak talepleri uygun şekilde ele alarak değerlendirebilmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla MARTUR OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

KVKK’nın 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve MARTUR’un veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.margrup.com.  adresinde yer alan MAR GRUP Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikasını inceleyebilirsiniz.

 1.   YÖNTEM

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca taleplerini; veri sorumlusu sıfatı taşıyan MARTUR’a, işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki yöntemler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirler.

Bu formun imzalı bir kopyasını;

 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-73 Eyüpsultan İstanbul” adresine şahsen başvurarak,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-73 Eyüpsultan İstanbul” adresine noter tebligatı ile,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-73 Eyüpsultan İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • info@margrup.com eposta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • marturotomotiv@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Talebinizle ilgili olarak, gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Adres

 

Telefon Numarası

 

Eposta Adresi

 

MARTUR ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Müşteri  

 

Firma ve Pozisyon:

Çalışan

İlgili Birim:

Çalışan Adayı

Başvuru Tarihi:

Eski Çalışan

Çalışma Tarihleri:

Tedarikçi Yetkilisi/ Tedarikçi Çalışanı

Firma ve Pozisyon:

Ziyaretçi / Müşteri

Ziyaret Tarihi:

Stajyer

Diğer

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11.ve 13.maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıdaki tabloda yer alan ilgili alanları doldurunuz.

TALEBİNİZ

SEÇİMİNİZ

AÇIKLAMA

1.     Kişisel verilerimin MARTUR tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

2.     MARTUR tarafından işlenen kişisel verilerim ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgi talep ediyorum.

 

3.     Kişisel verilerimin MARTUR tarafından hangi amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

4.     Kişisel verilerimin MARTUR tarafından aktarıldığı “Yurtiçi” ve “Yurtdışı”ndaki üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

5.     Kişisel Verilerimin MARTUR tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltme yapılmasını istiyorum.

 

6.     MARTUR tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin üçüncü taraflar nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

7.     Kişisel verilerimin, MARTUR tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

8.     Kişisel verilerimin, MARTUR tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için aktarıldığı üçüncü taraflar nezdinde de silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

9.     MARTUR tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

10.   Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

Veri sahibi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noter tarafından onaylanmış vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.   

Bu talebinizin MARTUR’a ulaştığı andan itibaren 7 (yedi) gün içinde, MARTUR tarafından veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçilecek, ihtiyaç durumunda sizden bilgi ve belgeler talep edilecektir.

Tarafımıza gönderdiğiniz formun ve/veya talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK ‘nın 13.maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre askıya alınacaktır.

Bu formda belirttiğiniz ve/veya talebinize ilişkin olarak ayrıca tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, talebinizin sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılacaktır.   

 1.       KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI   

Talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Talebinize ilişkin değerlendirme sonucumuz, aşağıda belirtilen yöntemler arasından seçtiğiniz kanal vasıtası ile tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesini istediğiniz kanalı lütfen belirtiniz.

Talebime ilişkin sonucun eposta adresime gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucun posta ile gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum

Talebiniz, MARTUR tarafından ücretsiz araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu sürecin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.   

 1.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI        

Bu talebi kişisel veri sahibi veya veri sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla yapmaya yetkili olduğumu, bu formda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.  

Başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

 

KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd.Şti.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışan adaylarına ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “Mar Yedek Parça” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd. Şti.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 769830

Mersis Numarası                 : 0612 0598 5320 0012

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71/2 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Yedek Parça, çalışan adayı verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,

       Adayların Mar Yedek Parça’ya elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,

       Mar Yedek Parça’nın çalıştığı işe alım şirketleri, danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları (İşkur) aracılığıyla,

       Mar Yedek Parça adına işletilen sosyal medya kanalları ile,

       Mar Yedek Parça ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,

       Mar Yedek parça adına görüşme ve işlem yapan personele, personel adayının beyanı ile,

       Referans kişiler aracılığı ile,

       Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Mar Yedek Parça tarafından yapılan araştırmalar ile,

       Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi

Özlük

İş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Diğer Bilgiler

İmza bilgileri, referans verilen kişilere ait isim ve iletişim bilgileri, önceki işyerlerindeki ücret bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Çalışan adayı tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Mar Yedek Parça sorumluluğunda değildir. 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, binaya / tesislere giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
 • Personel adayının aranan pozisyona uygun olup olmadığının kararının verilmesi,
 • Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması,
 • İş akdini oluşturmak için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personel adayında aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi ve muayene)
 • Ücret yönetiminin yapılması
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlarına aktarılabilmektedir:

 

 • MAR Grup şirketlerine,
 • Mar Yedek Parça tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.)

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, iş akdiniz yapıldığı taktirde, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.

İş akdinin başlamaması durumunda, benzer pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kişisel verileriniz 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır.

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Yedek Parça tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Yedek Parça tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd.Şti.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışanlarına ve stajyerlerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “Mar Yedek Parça” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd. Şti.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 769830

Mersis Numarası                 : 0612 0598 5320 0012

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71/2 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Yedek Parça, çalışan verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ile,

       Çalışanların MAR Yedek Parça’ya elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,

       MAR Yedek Parça tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile, 

       Bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,

       Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile,

       MAR Yedek Parça’nın çalıştığı işe alım şirketleri, sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,

       MAR Yedek Parça ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,

       İstihdam sağlayan kamu kuruluşları aracılığı ile (İşkur),

       Personel tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Mar Yedek Parça tarafından yapılan araştırmalar ile,

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi

Özlük

Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, bireysel emeklilik bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, bordro bilgileri, işe devam bilgileri, performans değerlendirme raporları, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri, diplomalar

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, ip adresleri, giriş çıkış logları

Finans

Banka hesap bilgileri

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı

Diğer Bilgiler

İmza ve paraf bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanların da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri PERSONEL Bölümüne iletmeleri beklenmektedir. Mar Yedek Parça, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

·         Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)

·         Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması

·         Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         Çalışanlar için yan hak ve menfaatlerin temini (araç tahsis, telefon, personel ulaşımı, yemek kartı, bireysel emeklilik, sağlık sigortası vs)

·         Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü

·         Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)

·         Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

·         Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi (seyahat planlaması, uçak, araba, otel rezervasyonları vb.)

·         Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri vb.)

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi

·         İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personelde aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi, muayene ve sağlık hizmetlerinin sunulması)

·         Kurum içi etkinlik ve organizasyon faaliyetleri

·         Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Varlıkların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.)

·         Ücret yönetiminin yapılması

·         Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • MAR Grup şirketlerine,
 • Mar Yedek PArça tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Eğitim hizmeti veren kurumlara,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası yapan kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Bankalara,
 • Seyahat acenteleri, havayolu ve kiralama şirketlerine,
 • Otellere,
 • Telefon operatörlerine,
 • Kargo firmalarına,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.),
 • Referans talep eden kuruluşlara.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Yedek Parça tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Yedek Parça tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd.Şti.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, müşterilerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd.Şti. (Bundan böyle kısaca “Mar Yedek Parça” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Otomotiv Yedek Parça Ticaret Ltd. Şti.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 769830

Mersis Numarası                 : 0612 0598 5320 0012

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71/2 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Yedek Parça, kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak hizmetin başlamasından önce veya hizmetin devam ettiği sürede toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, ticari faaliyetlerin başlaması ve sürdürülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz;

 

       Sözleşmeler ve ekleri 

       İnternet sitemiz

       Mobil uygulamalarımız

       Sosyal Medya mecralarımız

       Temsilcilerimiz

       Mar Yedek Parça tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile

       İş ilişkisi içinde olduğumuz / faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar ile

       İşyerimizi aramanız halinde telefon ile

       İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde kameralar ile

       Anlaşmalı kuruluşlar ile vb. diğer kanallar aracılığı ile toplanmaktadır. 

 

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Ad, Soyadı, Anne-Baba adı, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Ehliyet Bilgileri, TC kimlik Numarası

İletişim

Sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, posta kodu

Müşteri İşlem

Fatura, sipariş bilgileri, teklif bilgileri, müşteri sözleşmelerindeki bilgiler, müşteri talep ve şikayetleri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İp adresleri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama logları, bağlantı lokasyon bilgileri, çerezler vb.

Finans

Banka hesap bilgileri, vergi levhası, vergi dairesi, vergi numarası, fatura bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Hukuki İşlem Bilgisi

Müşteri sözleşmeleri, ticari elektronik ileti izni, imza sirküleri

Sağlık

Kimlik üzerinde yer alması halinde kan grubu bilgisi, engel durum bilgisi

Din

Kimlik üzerinde yer alması halinde din bilgisi

Diğer Bilgiler

Araç plaka bilgisi, araç ruhsat bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Müşterilerimizin de bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri güncellemeleri beklenmektedir.   Mar Yedek Parça, müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

 • Yedek parça satışı ve servis hizmetleri
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Müşterilerimize çeşitli avantajların sağlanıp sunulması
 • Reklam, tanıtım, bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyetleri
 • Promosyon, kampanya bildirimi
 • Üyelik işlemleri ve sadakat programı faaliyetleri
 • Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Müşteri hizmetleri faaliyetleri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ve ticaret ile ilgili mevzuat vb.)
 • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Mahkemeler vb.)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • Mar Yedek Parça hissedarlarının ortak olduğu diğer şirketlere
 • Mar Grup şirketlerine
 • Doğrudan ve dolaylı iş ortaklarına
 • Distribütörlere
 • Mar Yedek Parça’nın iş ilişkisi içinde olduğu yedek parça ve araç üreticilerine
 • Mar Grup tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmet Sağlayıcı kuruluşlara
 • Bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına
 • Bankalara
 • Sigorta Şirketlerine
 • Kargo firmalarına
 • Resmî kurumlara (Emniyet Müdürlüğü, mahkemeler vb.)

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Ticari ilişki sona erdikten sonra ilgili kanunlara istinaden (Türk Ticaret Kanunu vb.) 10 yıl boyunca verileriniz saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Yedek Parça tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7’ye göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızdan anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Yedek Parça tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Veri Sahibi Talep Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. GENEL

Bu form, kişisel veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak talepleri uygun şekilde ele alarak değerlendirebilmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla MAR OTOMOTİV YEDEK PARÇA TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

KVKK’nın 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve MAR YEDEK PARÇA’nın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.margrup.com.  adresinde yer alan MAR GRUP Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

 1.   YÖNTEM

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca taleplerini; veri sorumlusu sıfatı taşıyan MAR YEDEK PARÇA’ya, işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki yöntemler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirler.

Bu formun imzalı bir kopyasını;

 • Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71/2 Eyüpsultan İstanbul” adresine şahsen başvurarak,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71/2 Eyüpsultan İstanbul” adresine noter tebligatı ile,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71/2 Eyüpsultan İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • info@margrup.com eposta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • etcotomotiv@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Talebinizle ilgili olarak, gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

 

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Adres

 

Telefon Numarası

 

Eposta Adresi

 

 

MAR YEDEK PARÇA ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

 

Müşteri  

 

Firma ve Pozisyon:

Çalışan

 

İlgili Birim:

Çalışan Adayı

 

Başvuru Tarihi:

Eski Çalışan

 

Çalışma Tarihleri:

Tedarikçi Yetkilisi/ Tedarikçi Çalışanı

 

Firma ve Pozisyon:

Ziyaretçi / Müşteri

 

Ziyaret Tarihi:

Stajyer

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11.ve 13.maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıdaki tabloda yer alan ilgili alanları doldurunuz.

 

TALEBİNİZ

SEÇİMİNİZ

AÇIKLAMA

1.     Kişisel verilerimin MAR YEDEK PARÇA tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

 

 

 

2.     MAR YEDEK PARÇA tarafından işlenen kişisel verilerim ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgi talep ediyorum.

 

 

 

 

3.     Kişisel verilerimin MAR YEDEK PARÇA tarafından hangi amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

 

 

 

4.     Kişisel verilerimin MAR YEDEK PARÇA tarafından aktarıldığı “Yurtiçi” ve “Yurtdışı”ndaki üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 

 

 

5.     Kişisel Verilerimin MAR YEDEK PARÇA tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltme yapılmasını istiyorum.

 

 

 

 

6.     MAR YEDEK PARÇA tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin üçüncü taraflar nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

 

 

 

7.     Kişisel verilerimin, MAR YEDEK PARÇA tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

 

 

 

8.     Kişisel verilerimin, MAR YEDEK PARÇA tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için aktarıldığı üçüncü taraflar nezdinde de silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

 

 

9.     MAR YEDEK PARÇA tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

10.   Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

 

 

 

 

Veri sahibi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noter tarafından onaylanmış vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.   

 

Bu talebinizin MAR YEDEK PARÇA’ya ulaştığı andan itibaren 7 (yedi) gün içinde, MAR YEDEK PARÇA tarafından veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçilecek, ihtiyaç durumunda sizden bilgi ve belgeler talep edilecektir.

Tarafımıza gönderdiğiniz formun ve/veya talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK ‘nın 13.maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre askıya alınacaktır.

Bu formda belirttiğiniz ve/veya talebinize ilişkin olarak ayrıca tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, talebinizin sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılacaktır.   

 

 1.       KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI   

Talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Talebinize ilişkin değerlendirme sonucumuz, aşağıda belirtilen yöntemler arasından seçtiğiniz kanal vasıtası ile tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesini istediğiniz kanalı lütfen belirtiniz.

 

Talebime ilişkin sonucun eposta adresime gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucun posta ile gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum

 

Talebiniz, MAR YEDEK PARÇA tarafından ücretsiz araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu sürecin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.   

 

 1.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI        

Bu talebi kişisel veri sahibi veya veri sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla yapmaya yetkili olduğumu, bu formda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.  

 

Başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin

Adı Soyadı

 

 

Başvuru Tarihi

 

 

İmza

 

 

 

   

KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışan adaylarına ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 356683

Mersis Numarası                 : 0612 0091 0230 0015

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Sigorta, çalışan adayı verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,

       Adayların Mar Sigorta’ya elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,

       Mar Sigorta’nın çalıştığı işe alım şirketleri, danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları (İşkur) aracılığıyla,

       Mar Sigorta adına işletilen sosyal medya kanalları ile,

       Mar Sigorta ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,

       Mar Sigorta adına görüşme ve işlem yapan personele, personel adayının beyanı ile,

       Referans kişiler aracılığı ile,

       Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Mar Sigorta tarafından yapılan araştırmalar ile,

       Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi

Özlük

İş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Diğer Bilgiler

İmza bilgileri, referans verilen kişilere ait isim ve iletişim bilgileri, önceki işyerlerindeki ücret bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Çalışan adayı tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Mar Sigorta sorumluluğunda değildir. 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, binaya / tesislere giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
 • Personel adayının aranan pozisyona uygun olup olmadığının kararının verilmesi,
 • Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması,
 • İş akdini oluşturmak için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personel adayında aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi ve muayene)
 • Ücret yönetiminin yapılması
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlarına aktarılabilmektedir:

 

 • MAR Grup şirketlerine,
 • Mar Sigorta tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.)

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, iş akdiniz yapıldığı taktirde, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.

İş akdinin başlamaması durumunda, benzer pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kişisel verileriniz 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır.

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışanlarına ve stajyerlerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 356683

Mersis Numarası                 : 0612 0091 0230 0015

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Sigorta, çalışan verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ile,

       Çalışanların Mar Sigorta’ya elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,

       Mar Sigorta tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile, 

       Bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,

       Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile,

       Mar Sigorta’nın çalıştığı işe alım şirketleri, sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,

       Mar Sigorta ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,

       İstihdam sağlayan kamu kuruluşları aracılığı ile (İşkur),

       Personel tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Mar Sigorta tarafından yapılan araştırmalar ile,

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi

Özlük

Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, bireysel emeklilik bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, bordro bilgileri, işe devam bilgileri, performans değerlendirme raporları, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri, diplomalar

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, ip adresleri, giriş çıkış logları

Finans

Banka hesap bilgileri

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı

Diğer Bilgiler

İmza ve paraf bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanların da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri PERSONEL Bölümüne iletmeleri beklenmektedir. Mar Sigorta, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

·         Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)

·         Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması

·         Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         Çalışanlar için yan hak ve menfaatlerin temini (araç tahsis, telefon, personel ulaşımı, yemek kartı, bireysel emeklilik, sağlık sigortası vs)

·         Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü

·         Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)

·         Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

·         Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi (seyahat planlaması, uçak, araba, otel rezervasyonları vb.)

·         Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri vb.)

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi

·         İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personelde aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi, muayene ve sağlık hizmetlerinin sunulması)

·         Kurum içi etkinlik ve organizasyon faaliyetleri

·         Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Varlıkların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.)

·         Ücret yönetiminin yapılması

·         Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • MAR Grup şirketlerine,
 • Mar Sigorta tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Eğitim hizmeti veren kurumlara,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası yapan kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Bankalara,
 • Seyahat acenteleri, havayolu ve kiralama şirketlerine,
 • Otellere,
 • Telefon operatörlerine,
 • Kargo firmalarına,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.),
 • Referans talep eden kuruluşlara.

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, müşterilerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 356683

Mersis Numarası                 : 0612 0091 0230 0015

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Mar Sigorta, kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak hizmetin başlamasından önce veya hizmetin devam ettiği sürede toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, ticari faaliyetlerin başlaması ve sürdürülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Sözleşmeler ve ekleri
 • İnternet sitemiz
 • Mobil uygulamalarımız
 • Sosyal Medya mecralarımız
 • Temsilcilerimiz
 • Mar Sigorta tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile,
 • İş ilişkisi içinde olduğumuz / faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar ile
 • İşyerimizi aramanız halinde telefon ile
 • İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde kameralar ile
 • Anlaşmalı kuruluşlar ile vb. diğer kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.
 1. Kişisel Verileriniz

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik

Ad, Soyadı, Anne-Baba adı, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Ehliyet Bilgileri, TC kimlik Numarası

İletişim

Sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, posta kodu

Müşteri İşlem

Fatura, poliçe, teklif bilgileri, müşteri talep ve şikayetleri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İp adresleri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama logları, bağlantı lokasyon bilgileri, çerezler vb.

Finans

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, vergi levhası, vergi dairesi, vergi numarası, fatura bilgileri, bordro bilgileri, kredi ve risk bilgileri, mal varlığı bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Hukuki İşlem Bilgisi

Sözleşmeler ticari elektronik ileti izni, imza sirküleri, vekaletname

Mesleki Deneyim

Çalıştığı şirket, unvan, meslek, deneyim

Diğer Bilgiler

Araç plaka bilgisi, araç ruhsat bilgileri, kaza raporu, aile bildirimi, poliçe bilgileri, konut bilgileri, referans kişi bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kimlik üzerinde yer alması halinde din bilgisi, kan grubu bilgisi, engel durum bilgisi, sigara alkol kullanımı, sağlık geçmişi verileri (kronik hastalık, hamilelik, epikriz raporu, doğum raporu vb.), doktor muayene formu, reçete, tetkik test ve sonuçları, boy, kilo

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Müşterilerimizin de bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri güncellemeleri beklenmektedir.   Mar Sigorta, müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 • Sigortacılık hizmetleri
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşterilerimize çeşitli avantajların sağlanıp sunulması
 • Reklam, tanıtım, bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyetleri
 • Promosyon, kampanya bildirimi
 • Üyelik işlemleri ve sadakat programı faaliyetleri
 • Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp vs. süreçlerinin yürütülmesi
 • Kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi
 • Satın aldığınız hizmetler ve bu hizmetlere ait hizmetler ile ilgili analiz
 • Müşteri hizmetleri faaliyetleri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sigortacılık mevzuatı, vergi mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ve ticaret ile ilgili mevzuat vb.)
 • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Mahkemeler vb.)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Mar Sigorta hissedarlarının ortak olduğu diğer şirketlere,
 • Mar Grup şirketlerine,
 • Doğrudan ve dolaylı iş ortaklarına,
 • Sigorta şirketlerine,
 • Mar Grup Şirketlerinin iş ilişkisi içinde olduğu araç üreticilerine,
 • Mar Grup Şirketleri tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmet Sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Bankalara,
 • Kredi Kuruluşlarına
 • Sigorta Şirketleri ve aracılarına
 • Poliçe ve sözleşme taraflarına
 • Ekspertiz şirketlerine
 • Hastane, eczane ve doktor muayenehanelerine
 • Kargo firmalarına
 • Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gibi kurum ve kuruluşlara
 • Resmî kurumlara (Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler vb.),
 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Ticari ilişki sona erdikten sonra ilgili kanunlara istinaden (Türk Ticaret Kanunu vb.) 10 yıl boyunca verileriniz saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7’ye göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızdan anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Veri Sahibi Talep Formu

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. GENEL

Bu form, kişisel veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak talepleri uygun şekilde ele alarak değerlendirebilmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla Mar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır.

KVKK’nın 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve MAR SİGORTA’nın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.margrup.com.  adresinde yer alan MAR GRUP Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikasını inceleyebilirsiniz.

 1.   YÖNTEM

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca taleplerini; veri sorumlusu sıfatı taşıyan MAR SİGORTA’ya, işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki yöntemler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirler.

Bu formun imzalı bir kopyasını;

 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul” adresine şahsen başvurarak,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul” adresine noter tebligatı ile,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:77 Eyüpsultan İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • info@margrup.com eposta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • marsigorta@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Talebinizle ilgili olarak, gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Adres

 

Telefon Numarası

 

Eposta Adresi

 

MAR SİGORTA ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Müşteri  

 

Firma ve Pozisyon:

Çalışan

İlgili Birim:

Çalışan Adayı

Başvuru Tarihi:

Eski Çalışan

Çalışma Tarihleri:

Tedarikçi Yetkilisi/ Tedarikçi Çalışanı

Firma ve Pozisyon:

Ziyaretçi / Müşteri

Ziyaret Tarihi:

Stajyer

Diğer

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11.ve 13.maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıdaki tabloda yer alan ilgili alanları doldurunuz.

TALEBİNİZ

SEÇİMİNİZ

AÇIKLAMA

1.     Kişisel verilerimin MAR SİGORTA tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

2.     MAR SİGORTA tarafından işlenen kişisel verilerim ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgi talep ediyorum.

 

3.     Kişisel verilerimin MAR SİGORTA tarafından hangi amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

4.     Kişisel verilerimin MAR SİGORTA tarafından aktarıldığı “Yurtiçi” ve “Yurtdışı”ndaki üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

5.     Kişisel Verilerimin MAR SİGORTA tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltme yapılmasını istiyorum.

 

6.     MAR SİGORTA tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin üçüncü taraflar nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

7.     Kişisel verilerimin, MAR SİGORTA tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

8.     Kişisel verilerimin, MAR SİGORTA tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için aktarıldığı üçüncü taraflar nezdinde de silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

9.     MAR SİGORTA tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

10.   Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

Veri sahibi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noter tarafından onaylanmış vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.   

Bu talebinizin MAR SİGORTA’ya ulaştığı andan itibaren 7 (yedi) gün içinde, MAR SİGORTA tarafından veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçilecek, ihtiyaç durumunda sizden bilgi ve belgeler talep edilecektir.

Tarafımıza gönderdiğiniz formun ve/veya talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK ‘nın 13.maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre askıya alınacaktır.

Bu formda belirttiğiniz ve/veya talebinize ilişkin olarak ayrıca tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, talebinizin sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılacaktır.   

 1.       KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI   

Talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Talebinize ilişkin değerlendirme sonucumuz, aşağıda belirtilen yöntemler arasından seçtiğiniz kanal vasıtası ile tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesini istediğiniz kanalı lütfen belirtiniz.

Talebime ilişkin sonucun eposta adresime gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucun posta ile gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum

Talebiniz, MAR SİGORTA tarafından ücretsiz araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu sürecin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.   

 1.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI        

Bu talebi kişisel veri sahibi veya veri sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla yapmaya yetkili olduğumu, bu formda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.  

Başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

 

 

KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışan adaylarına ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta Brokerliği” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası       : 21913-5

Mersis Numarası                : 0612 0696 6240 0013

Adres                                    : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Sigorta Brokerliği, çalışan adayı verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,

       Adayların Mar Sigorta Brokerliği’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,

       Mar Sigorta Brokerliği’nin çalıştığı işe alım şirketleri, danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları (İşkur) aracılığıyla,

       Mar Sigorta Brokerliği adına işletilen sosyal medya kanalları ile,

       Mar Sigorta Brokerliği ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,

       Mar Sigorta Brokerliği adına görüşme ve işlem yapan personele, personel adayının beyanı ile,

       Referans kişiler aracılığı ile,

       Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Mar Sigorta Brokerliği tarafından yapılan araştırmalar ile,

       Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi

Özlük

İş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Diğer Bilgiler

İmza bilgileri, referans verilen kişilere ait isim ve iletişim bilgileri, önceki işyerlerindeki ücret bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Çalışan adayı tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Mar Sigorta Brokerliği sorumluluğunda değildir. 

  

  

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, binaya / tesislere giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
 • Personel adayının aranan pozisyona uygun olup olmadığının kararının verilmesi,
 • Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması,
 • İş akdini oluşturmak için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personel adayında aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi ve muayene)
 • Ücret yönetiminin yapılması
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlarına aktarılabilmektedir:

 

 • MAR Grup şirketlerine,
 • Mar Sigorta Brokerliği tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.)

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, iş akdiniz yapıldığı taktirde, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.

İş akdinin başlamaması durumunda, benzer pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kişisel verileriniz 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır.

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta Brokerliği tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)    Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta Brokerliği tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, çalışanlarına ve stajyerlerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta Brokerliği” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası       : 21913-5

Mersis Numarası                : 0612 0696 6240 0013

Adres                                    : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Sigorta Brokerliği, çalışan verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanuna uygun olarak işe giriş anında ve istihdam süresince toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan iş başvuru formları ile,

       Çalışanların Mar Sigorta Brokerliği’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,

       Mar Sigorta Brokerliği tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile, 

       Bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,

       Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamaları ile,

       Mar Sigorta Brokerliği’nin çalıştığı işe alım şirketleri, sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,

       Mar Sigorta Brokerliği ortaklık yapısındaki kuruluşlar aracılığı ile,

       İstihdam sağlayan kamu kuruluşları aracılığı ile (İşkur),

       Personel tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Mar Sigorta Brokerliği tarafından yapılan araştırmalar ile,

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası

İletişim

Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi

Özlük

Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, bireysel emeklilik bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, bordro bilgileri, işe devam bilgileri, performans değerlendirme raporları, medeni hali, eş ve çocuk bilgileri, diplomalar

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, ip adresleri, giriş çıkış logları

Finans

Banka hesap bilgileri

Mesleki Deneyim

Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı

Diğer Bilgiler

İmza ve paraf bilgileri

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanların da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri PERSONEL Bölümüne iletmeleri beklenmektedir. Mar Sigorta Brokerliği, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

  

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

·         Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)

·         Personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin uygulanması

·         Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         Çalışanlar için yan hak ve menfaatlerin temini (araç tahsis, telefon, personel ulaşımı, yemek kartı, bireysel emeklilik, sağlık sigortası vs)

·         Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü

·         Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)

·         Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

·         Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi (seyahat planlaması, uçak, araba, otel rezervasyonları vb.)

·         Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri vb.)

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi

·         İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (personelde aranan sağlık koşullarının tespiti ve takibi, muayene ve sağlık hizmetlerinin sunulması)

·         Kurum içi etkinlik ve organizasyon faaliyetleri

·         Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Varlıkların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.)

·         Ücret yönetiminin yapılması

·         Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • MAR Grup şirketlerine,
 • Mar Sigorta Brokerliği tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kuruluşlara,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım hizmet sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, gümrük müşaviri, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Eğitim hizmeti veren kurumlara,
 • ISG yasal gereklilikleri için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası yapan kuruluşlara,
 • Sağlık taraması yapan kuruluş ve laboratuvarlara,
 • Bankalara,
 • Seyahat acenteleri, havayolu ve kiralama şirketlerine,
 • Otellere,
 • Telefon operatörlerine,
 • Kargo firmalarına,
 • Resmî kurumlara (Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler, İş-Kur vb.),
 • Referans talep eden kuruluşlara

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta Brokerliği tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)    Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta Brokerliği tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla işlediği, müşterilerine ilişkin kişisel verilerin işlenme ilkelerini açıklamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Mar Sigorta Brokerliği” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Mar Grup Sigorta Brokerliği A.Ş.

 

Ticaret Sicil Numarası        : 21913-5

Mersis Numarası                 : 0612 0696 6240 0013

Adres                                     : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul

 

 

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

 

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

 

Mar Sigorta Brokerliği, kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak hizmetin başlamasından önce veya hizmetin devam ettiği sürede toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, ticari faaliyetlerin başlaması ve sürdürülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz;

 

       Sözleşmeler ve ekleri 

       İnternet sitemiz

       Mobil uygulamalarımız

       Sosyal Medya mecralarımız

       Temsilcilerimiz

       Mar Sigorta Brokerliği tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile

       İş ilişkisi içinde olduğumuz / faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar ile

       İşyerimizi aramanız halinde telefon ile

       İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde kameralar ile

       Anlaşmalı kuruluşlar ile vb. diğer kanallar aracılığı ile toplanmaktadır. 

 

 

 1. Kişisel Verileriniz

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 

Kimlik

Ad, Soyadı, Anne-Baba adı, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Ehliyet Bilgileri, TC kimlik Numarası

İletişim

Sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, posta kodu

Müşteri İşlem

Fatura, poliçe, teklif bilgileri, müşteri talep ve şikayetleri

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşyerine giriş-çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem güvenliği

İp adresleri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama logları, bağlantı lokasyon bilgileri, çerezler vb.

Finans

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, vergi levhası, vergi dairesi, vergi numarası, fatura bilgileri, bordro bilgileri, kredi ve risk bilgileri, mal varlığı bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları

Hukuki İşlem Bilgisi

Sözleşmeler ticari elektronik ileti izni, imza sirküleri, vekaletname

Mesleki Deneyim

Çalıştığı şirket, unvan, meslek, deneyim

Diğer Bilgiler

Araç plaka bilgisi, araç ruhsat bilgileri, kaza raporu, aile bildirimi, poliçe bilgileri, konut bilgileri, referans kişi bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kimlik üzerinde yer alması halinde din bilgisi, kan grubu bilgisi, engel durum bilgisi, sigara alkol kullanımı, sağlık geçmişi verileri (kronik hastalık, hamilelik, epikriz raporu, doğum raporu vb.), doktor muayene formu, reçete, tetkik test ve sonuçları, boy, kilo

 

 

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Müşterilerimizin de bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri güncellemeleri beklenmektedir.   Mar Sigorta, müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

 • Sigortacılık hizmetleri
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşterilerimize çeşitli avantajların sağlanıp sunulması
 • Reklam, tanıtım, bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyetleri
 • Promosyon, kampanya bildirimi
 • Üyelik işlemleri ve sadakat programı faaliyetleri
 • Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp vs. süreçlerinin yürütülmesi
 • Kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi
 • Satın aldığınız hizmetler ve bu hizmetlere ait hizmetler ile ilgili analiz
 • Müşteri hizmetleri faaliyetleri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ortakları, yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (iş hukuku, sigortacılık mevzuatı, vergi mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ve ticaret ile ilgili mevzuat vb.)
 • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Mahkemeler vb.)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • Mar Sigorta Brokerliği hissedarlarının ortak olduğu diğer şirketlere,
 • Mar Grup şirketlerine,
 • Doğrudan ve dolaylı iş ortaklarına,
 • Sigorta şirketlerine,
 • Mar Grup Şirketlerinin iş ilişkisi içinde olduğu araç üreticilerine,
 • Mar Grup Şirketleri tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, firewall hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmet Sağlayıcı kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Bankalara,
 • Kredi Kuruluşlarına
 • Sigorta Şirketleri ve aracılarına
 • Poliçe ve sözleşme taraflarına
 • Ekspertiz şirketlerine
 • Hastane, eczane ve doktor muayenehanelerine
 • Kargo firmalarına
 • Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gibi kurum ve kuruluşlara
 • Resmî kurumlara (Emniyet Müdürlüğü, SGK, mahkemeler vb.),

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Ticari ilişki sona erdikten sonra ilgili kanunlara istinaden (Türk Ticaret Kanunu vb.) 10 yıl boyunca verileriniz saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mar Sigorta Brokerliği tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7’ye göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızdan anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Mar Sigorta Brokerliği tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

KVKK Veri Sahibi Talep Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. GENEL

Bu form, kişisel veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak talepleri uygun şekilde ele alarak değerlendirebilmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

KVKK’nın 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.margrup.com.  adresinde yer alan MAR GRUP Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

 1.   YÖNTEM

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca taleplerini; veri sorumlusu sıfatı taşıyan MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ’ne, işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki yöntemler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirler.

Bu formun imzalı bir kopyasını;

 • Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul” adresine şahsen başvurarak,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul” adresine noter tebligatı ile,
 • “Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:71-1 Eyüpsultan İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • info@margrup.com eposta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • margrupsigorta@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Talebinizle ilgili olarak, gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

 

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Adres

 

Telefon Numarası

 

Eposta Adresi

 

 

MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

 

Müşteri  

 

Firma ve Pozisyon:

Çalışan

 

İlgili Birim:

Çalışan Adayı

 

Başvuru Tarihi:

Eski Çalışan

 

Çalışma Tarihleri:

Tedarikçi Yetkilisi/ Tedarikçi Çalışanı

 

Firma ve Pozisyon:

Ziyaretçi / Müşteri

 

Ziyaret Tarihi:

Stajyer

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11.ve 13.maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıdaki tabloda yer alan ilgili alanları doldurunuz.

 

TALEBİNİZ

SEÇİMİNİZ

AÇIKLAMA

1.     Kişisel verilerimin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

 

 

 

2.     MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenen kişisel verilerim ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgi talep ediyorum.

 

 

 

 

3.     Kişisel verilerimin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından hangi amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

 

 

 

4.     Kişisel verilerimin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından aktarıldığı “Yurtiçi” ve “Yurtdışı”ndaki üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 

 

 

5.     Kişisel Verilerimin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltme yapılmasını istiyorum.

 

 

 

 

6.     MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin üçüncü taraflar nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

 

 

 

7.     Kişisel verilerimin, MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

 

 

 

8.     Kişisel verilerimin, MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için aktarıldığı üçüncü taraflar nezdinde de silinmesini / imha edilmesini istiyorum.

 

 

 

9.     MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

10.   Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

 

 

 

 

Veri sahibi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noter tarafından onaylanmış vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.   

 

Bu talebinizin MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ’ne ulaştığı andan itibaren 7 (yedi) gün içinde, MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçilecek, ihtiyaç durumunda sizden bilgi ve belgeler talep edilecektir.

Tarafımıza gönderdiğiniz formun ve/veya talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK ‘nın 13.maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre askıya alınacaktır.

Bu formda belirttiğiniz ve/veya talebinize ilişkin olarak ayrıca tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, talebinizin sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılacaktır.   

 

 1.       KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI   

Talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Talebinize ilişkin değerlendirme sonucumuz, aşağıda belirtilen yöntemler arasından seçtiğiniz kanal vasıtası ile tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesini istediğiniz kanalı lütfen belirtiniz.

 

Talebime ilişkin sonucun eposta adresime gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucun posta ile gönderilmesini istiyorum

Talebime ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum

 

Talebiniz, MAR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ tarafından ücretsiz araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu sürecin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.   

 

 1.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI        

Bu talebi kişisel veri sahibi veya veri sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla yapmaya yetkili olduğumu, bu formda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.  

 

Başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin

Adı Soyadı

 

 

Başvuru Tarihi

 

 

İmza

 

 

 

       

venusbet giris cratosslot giris betebet giris elexbet giris tipobet giris meritroyalbet giris marsbahis vdcasino grandbetting betwinner markobet sekabet izmir escort perabet